DATASKYDDSPOLICY

ALLMÄNT
LR Design värnar om din personliga integritet. Med hjälp av dessa dataskyddsprinciper skyddas dina personuppgifter när du besöker webbplatser som tillhör bolag i Red Cactus AB (nedan tillsammans ”LR Design”). I denna policy ges information om de informationshanteringsmetoder som tillämpats på webbplatserna. Metoderna omfattar vilka slags uppgifter som samlas in och spåras, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Genom att gå till LR Design´s webbplats och använda den godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du sluta att använda denna webbplats.

PERSONLIGA UPPGIFTER
Med personuppgifter avses bland annat följande uppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, namnet på den sammanslutning du representerar eller annan information om dig som person som du har skickat eller som har samlats in om dig enligt tillämplig lagstiftning. Normalt kan du besöka LR Design webbplats utan att avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan LR Design dock behöva vissa uppgifter av dig. Om du vill kan du då ge LR Design dina person- och kontaktuppgifter, som namn och adress eller e-postadress, som vi kan behöva till exempel för att kunna kontakta dig, behandla en beställning eller skicka ut meddelanden. Om du till exempel köper en produkt, tjänst eller ett program via LR Design webbplats eller i övrigt producerar innehåll för webbplatsen, använder LR Design de angivna uppgifterna för att verkställa köpet eller begäran. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi dock inte ut dessa uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER
LR Design kan då och då samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbplatser för att förbättra webbplatserna och LR Design:s tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bland annat: antalet besök på webbplatsen och deras längd; användarens geografiska position; användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt; vilken teknik som används; störningar i verksamheten. Uppgifterna granskas inte på individnivå (till exempel namn, adress, födelsetid) utan ditt uttryckliga tillstånd.

COOKIES
LR Design kan använda cookies på dessa webbplatser. En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Om du inte vill ta emot cookies eller du vill få ett meddelande när en cookie håller på att sparas på din dator ska du göra denna inställning i din webbläsare, om webbläsaren möjliggör det. Du bör vara medveten om att det kan hända att du inte kan se vissa avsnitt av webbplatsen som skulle kunna göra användningen av den smidigare, om du inte tillåter cookies. LR Design samlar in används och analyseras endast som en helhet, vilket främjar utvecklingen av webbplatserna. Cookies kan också möjliggöra att du när du en gång har loggat in på våra tjänster inte behöver ange ditt lösenord vid nya besök.

DINA UPPGIFTERS KORREKTHET
Denna webbplats får inte användas för att publicera eller sprida uppgifter som är skyddade genom upphovsrätt eller annan motsvarande rätt utan rättsinnehavarens tillstånd, eller i övrigt på ett sätt som är menligt, kränkande eller skadligt för LR Design eller för tredje parter. När du skickar denna typ av uppgifter via webbplatsen ger du LR Design rätt att utan förpliktelse och ersättningsskyldighet använda, utveckla, framställa, sprida, publicera eller överföra de uppgifter som du har skickat i sin helhet eller en del av dem och/eller foga de skickade uppgifterna till annat material eller en annan produkt eller tjänst.

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När LR Design samlar in anonyma användningsuppgifter har LR Design som mål att mäta antalet besökare på webbplatsen, hur långa besöken är, i vilken grad webbplatsens olika avsnitt används osv. Med hjälp av dessa uppgifter strävar LR Design efter att förbättra webbplatsens innehåll och de tjänster som erbjuds via den. När LR Design samlar in identifierbara uppgifter strävar LR Design efter att efter bästa förmåga informera dig om för vilket ändamål uppgifterna begärs. Normalt begärs identifierbara uppgifter för att vi ska kunna svara på dina frågor eller begäran eller verkställa beställningar som du gör. Metsä Group kan dela med sig av denna typ av uppgifter med bolag som hör till samma koncern för de ändamål som nämns i dessa skyddsprinciper. LR Design använder underleverantörer för att erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Vi kan ha behov av att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer för att de ska kunna erbjuda oss sina tjänster. Våra underleverantörer får inte använda denna typ av personuppgifter för några andra ändamål och vi förutsätter att deras tjänster omfattas av sekretess. LR Design säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål. LR Design offentliggör dina uppgifter på din uttryckliga begäran eller om tillämplig lagstiftning, administrativ bestämmelse eller domstolsbeslut förpliktar oss till det. Metsä Group kan kontakta dig för att genomföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

BEGÄRAN OM ÅTGÄRD
Om du till exempel köper en produkt, tjänst eller ett program via LR Design webbplats eller ber om att bli kontaktad eller få broschyrer, använder LR Design dina angivna uppgifter för att verkställa köpet eller begäran. Uppdraget kan kräva att uppgifter lämnas ut till exempel till parter som deltar i det, som dotterbolag eller underleverantörer.

MARKNADSFÖRING
LR Design och dess utvalda tredje parter kan använda de angivna personuppgifterna för marknadsföringsändamål. Innan uppgifterna används ger LR Design dig dock möjlighet att besluta om LR Design får använda uppgifterna för detta ändamål.

PERSONALADMINISTRATION
en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts på Metsä Groups webbplats eller i något annat medium kan du ge LR Design personuppgifter, till exempel ditt CV. LR Design kan använda dessa uppgifter på alla sina enheter vid fattande av anställningsbeslut eller i det syfte som förfrågan gäller. LR Design kan spara uppgifterna för kommande användning, om du inte har förbjudit detta.

UNDERLEVERANTÖRER VID INFORMATIONSHANTERING
I vissa situationer använder LR Design underleverantörer som samlar in, analyserar och i övrigt hanterar uppgifter för LR Design´s räkning. LR Design´s princip är att underleverantörerna förutsätts förbinda sig till LR Design dataskyddsprinciper..

OBSERVERA ÄVEN !
Vissa av LR Design webbplatser kan innehålla webbplatsspecifika meddelanden om användning av de uppgifter som finns och ges på dem..

FRÅGOR OM DATASKYDD OCH TILLGÅNG TILL UPPGIFTER
Handläggaren av dina personuppgifter är det bolag i LR Design vars webbplats det vid tillfället är fråga om (moderföretagens huvudkontor på adressen Postbox 24, 235 21 VELLINGE). Mer detaljerade uppgifter om handläggaren anges normalt också i villkoren för tjänsten/produktbeställningen. Om du har frågor om LR Design dataskyddspolicy kan du använda vår responsblankett. LR Design välkomnar frågor och förslag gällande webbplatsen. Med samma responsblankett kan du också skicka frågor gällande hantering av personuppgifter samt begäran om insyn i och rättelse av personuppgifter..

GLOBALA PRINCIPER
Red Cactus AB är ett internationellt företag, vars enheter, affärsverksamhet, administration och tekniska system är spridda i flera länder. Red Cactus AB dataskyddsprinciper har utarbetats så att personuppgifterna är skyddade över hela världen. LR Design kan lämna ut personuppgifter för internt bruk inom bolaget och överföra dem till länder där bolaget har verksamhet. Lagstiftningen i vissa länder medger ett sämre skydd av personuppgifter. Även i dessa länder behandlar Metsä Group uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna dataskyddspolicy..

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
På LR Design webbplatser finns det länkar till andra webbplatser. Metsä Group ansvarar inte för dataskyddsprinciperna för dessa webbplatser eller innehållet på dem..

ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPRINCIPERNA
LR Design kan när som helst, även utan att meddela om det i förväg, ändra dessa principer för skydd av personuppgifter samt ändra och begränsa rätten att använda webbplatsen och även helt förhindra användning av den..